HYDROPARTS MEILLER KIPPER
Meiller Kipper częśći - HYDROPARTS | Ogólne Warunki Sprzedaży Hydroparts Sp. z o.o.

Części do każdego rodzaju sprzętu ciężkiego

UE
 
tel.  + 48 792 918 695
tel.  + 48 501 442 512
fax. + 48 85 674 3438
hydroparts@hydroparts.pl
 
 

Ogólne Warunki Sprzedaży.                                                                                                                                                            


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług, w których sprzedawcą jest HYDROPARTS K. Chlabicz Sp. J. z siedzibą w Białymstoku, ul. Hotelowa 41 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000384530.

  2. Definicje użyte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży:

   • HYDROPARTS -HYDROPARTS K. Chlabicz Sp. J. z siedzibą w Białymstoku,

   • Kupujący -podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu towary lub usługi oferowane przez HYDROPARTS),

   • Odbiorca -jednostka organizacyjna nabywcy lub inny wskazany przez niego podmiot do którego towar ma zostać dostarczony lub któremu ma zostać wydany, a który to podmiot może wykonać obowiązki nabywcy,

   • Strony -HYDROPARTS i Kupujący,

   • O.W.S. -niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, w których sprzedawcą jest HYDROPARTS,

   • Towar -towary handlowe sprzedawane przez HYDROPARTS w ramach umowy z Kupującym.

   • Usługa -usługi świadczone przez HYDROPARTS w ramach umowy z Kupującym.

   • Oferta wstępna -suma pozycji zamówienia zdefiniowanych i uzupełnionych przez HYDROPARTS, wygenerowana pisemnie lub przedstawiona ustnie jako oddzielne kartoteki wraz z przyporządkowaną im ilością w naturalnych jednostkach miary (sztuki, komplety, metry, metry kwadratowe, litry i inne), z podaniem ceny za każdąjednostkę miary z zastrzeżeniem, że HYDROPARTS jest jedynym uprawnionym do wypełnienia i zmiany zawartości pozycji zamówienia (co nie dotyczy podpisu nabywcy),

   • Oferta ostateczna -oferta przygotowana przez HYDROPARTS ze wskazaniem wszystkich istotnych pozycji i złożona przez Klienta,

   • Dodatkowe warunki realizacji oferty -dodatkowe warunki zastrzegane przez HYDROPARTS dla realizacji oferty ostatecznej i zamówienia (takie jak: wpłata zaliczki sposób dostawy, miejsce przeznaczenia, rodzaj rozładunku), które wpływają na przesunięcie daty realizacji oraz szacunkowego czasu realizacji umowy,

    Umowa sprzedaży -umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawierana pomiędzy HYDROPARTS a osobą fizyczną lub prawną nabywającą towary oferowane przez HYDROPARTS w formie pisemnej (bezpośrednio, drogą E-mail, bądź faksem) lub ustnej (bezpośrednio lub telefonicznie),

   • Publikacje -informacje zamieszczone w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach lub drukowanych wydawnictwach HYDROPARTS,

   • Strona internetowej HYDROPARTS -www.hydroparts.pl

  3. O.W.S. udostępniane są Kupującym w formie pisemnej w siedzibie HYDROPARTS oraz jego oddziałach, a także w wersji elektronicznej na Stronie internetowej www.hydroparts.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z HYDROPARTSprzyjęcie przez niego O.W.S. przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży zawieranych przez niego z HYDROPARTS, o ile Strony nie zastrzegły inaczej.

  4. O.W.S są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży Towarów i Usług i stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez HYDROPARTS. Tym samym, Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

  5. Postanowienia O.W.S mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie O.W.S tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny, tak że w pierwszej kolejności znajduje zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych O.W.S jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.

    

 2. OFERTY, CENY, UMOWY

  1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej HYDROPARTS i w Publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną, chyba że co innego wyraźnie z danej Publikacji wynika. Publikacje dotyczące Towarów oferowanych przez HYDROPARTS mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez HYDROPARTS mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podane w Publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie.

  2. Cena za sprzedawany Towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży w dniu jej złożenia jest ceną netto EXW Białystok, i powiększona zostanie o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.

  3. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż Złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w Złotych polskich przeliczając ją na Złote według kursu sprzedaży z dnia poprzedzającego wystawienie faktury danej waluty NBP.

  4. Oferty wstępne HYDROPARTS mają charakter zaproszenia do składania zamówienia przez Kupującego i o ile HYDROPARTS nie podejmie się realizacji zamówienia, są wiążące dla HYDROPARTS w zakresie ceny przez okres na nich wskazany (termin ważności oferty), ale nie dłużej niż przez okres 14 dni od ich wysłania.

  5. Podstawą zawarcia Umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę HYDROPARTS.
   W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez HYDROPARTS przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczne z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta lub zostanie zawarta na podstawie oferty pierwotnej. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży po zmianie oferty przez Kupującego jest wystawienie oferty ostatecznej i zatwierdzenie zamówienia przez HYDROPARTS, w przeciwnym razie Umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie oferty pierwotnej.
   Do zawarcia Umowy sprzedaży może zaistnieć konieczność spełnienie dodatkowych wymaganych warunków realizacji oferty, które określa każdorazowo HYDROPARTS (takich jak: wpłata zaliczki, określenie sposobu dostawy, miejsca przeznaczenia, rodzaj rozładunku). Uzyskanie przez ofertę statusu „oferta ostateczna” powoduje, że HYDROPARTS przyjął ją do realizacji, a po spełnieniu dodatkowych warunków realizacji oferty zobowiązany jest do wykonania na jej podstawie dostawy towarów.

  6. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (E-mail, fax, telefon...), zamówienie zostanie zrealizaowane na podstawie warunków HYDROPARTS.

  7. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników HYDROPARTS w związku z zamówieniem lub złożeniem oferty nie są wiążące.

  8. Do momentu uzyskania przez ofertę statusu oferty ostatecznej i spełnienia dodatkowych warunków Kupującego nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy zakupu, ani żadne inne roszczenie odszkodowawcze (wyłączona zostaje odpowiedzialność HYDROPARTSw najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie).

  9. Dla ważności zawarcia Umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub E-mail. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert i zamówień.

  10. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, HYDROPARTS ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.

  11. HYDROPARTS dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.

 1. PRAWO WŁASNOŚCI

  1. Hydroparts zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Hydroparts, zgodnie z art. 589 Kodeksu Cywilnego.

  2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z HYDROPARTS na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

  3. HYDROPARTS może zażądać aby Kupujący zawarł na rzecz HYDROPARTS umowę ubezpieczenia Towaru od jego utraty lub uszkodzenia na okres wyżej wskazany do sumy odpowiadającej pełnej wartości Towaru i / lub ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane.

  4. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy i nie spełnienia § 3 ust. 1 O.W.S. strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.

  5. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz HYDROPARTS. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność HYDROPARTS w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować HYDROPARTS o tym fakcie oraz współdziałać z HYDROPARTS przy realizacji jej praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie HYDROPARTS jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności. HYDROPARTS jest uprawniony do kontrolowania Towaru w miejscu, w którym się on znajduje, jak również do jego odebrania, jeżeli jej prawo własności byłoby zagrożone cudzym działaniem.

  6. HYDROPARTS ma prawo przenosić przysługujące jej wierzytelności na rzecz osób trzecich.

    

 2. WYKONANIE UMÓW, PŁATNOŚĆ

  1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy HYDROPARTS.

  2. HYDROPARTS dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.

  3. Koszt palet nie jest wliczony w cenę Towaru. Kupujący zwróci wszystkie palety do HYDROPARTS w przeciągu 10 dni roboczych. W przypadku przekroczenia tego terminu HYDROPARTS wystawi fakturę za palety. Kupujący upoważnia HYDROPARTS do wystawienia faktury za w/w Towar.

  4. Strony ustalają, iż koszt załadunku Towaru do transportu spoczywa na HYDROPARTS, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. Kupujący jest zobowiązany dokonać rozładunku Towaru w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu  samochodu na miejsce przeznaczenia.

  5. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w dacie postawienia towaru do odbioru, nie później jednak niż 7 dni od daty zrealizowania oferty zgodnie z postanowieniami umowy lub powiadomienia o możliwości odbioru. W przypadku przekroczenia tego terminu Kupujący zapłaci karę w wysokości odpowiadającej 1% ceny wydanego nieterminowo Towaru za każdy dzień zwłoki, bez konieczności podpisywania z Kupującym odrębnego porozumienia. Kara ta nie może jednak przekroczyć 30% ceny wydanego nieterminowo towaru. Kupujący upoważnia HYDROPARTS do wystawienia faktury określającej wysokość kary. W przypadku przekroczenia tego terminu o 30 dni HYDROPARTS ma prawo dokonać sprzedaży Towaru osobie trzeciej na warunkach i po cenie wedle uznania HYDROPARTS.

  6. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towar wysłanego firmą spedycyjną w dniu ustalonym w Umowie sprzedaży lub powiadomienia o nadaniu Towaru w czasie 15 minut od dostarczenia przesyłki. W uzasadnionych przypadkach (ocena należy wyłącznie do HYDROPARTS) istnieje możliwość odbioru przesyłki w następnym dniu roboczym od Kuriera, bądź w siedzibie firmy spedycyjnej (ustalenie z HYDROPARTS). W przypadku przekroczenia tego terminu HYDROPARTS ma prawo obciążyć Kupującego kosztami składowania nieodebranych Towarów, oraz kolejnych prób doręczenia, oraz zwrotu do HYDROPARTS w kwocie ustalonej przez firmę spedycyjną. Kupujący upoważnia HYDROPARTS do wystawienia faktury za w/w usługę.

  7. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia do HYDROPARTS potwierdzenia odbioru Towaru (podpisanej kopii CMR, pisemnego oświadczenia odbioru Towaru, i wszystkich dokumentów związanych z zamówieniem o które wystąpi HYDROPARTS).

  8. Jeżeli HYDROPARTS zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty (instrukcje, świadectwa, parametry...), to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 1 miesiąca od dostarczenia Towaru.

  9. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, HYDROPARTS ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni HYDROPARTS może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. HYDROPARTS nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

  10. W przypadku nieterminowej zapłaty HYDROPARTS uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek w ich maksymalnej wysokości określonej art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, bez dodatkowych wezwań płatnych (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku opóźnienia zapłaty za Towar lub Usługę HYDROPARTS jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto HYDROPARTS jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności w wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności.

  11. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami na rzecz HYDROPARTS, ma on prawo zaliczenia zapłaty dokonanej przez nabywcę w pierwszej kolejności na poczet kosztów określonych w § IV ust. 3 OWS, następnie odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na to, czy nabywca wskazał którą należność reguluje, również w przypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. HYDROPARTS zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

  12. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem HYDROPARTS z wierzytelności HYDROPARTS wynikających z umów sprzedaży towarów.

  13. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony Towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, HYDROPARTS ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie Towaru.

  14. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie, również w przypadku kiedy zgłosił on reklamację Towaru oraz w przypadku kiedy doszło do opóźnienia w odbiorze Towaru, z przyczyn leżących po Stronie Kupującego.

  15. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia HYDROPARTS o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w ofercie lub też w innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy Stronami, uważane są za skuteczne po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu.

  16. HYDROPARTS wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem Towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.

   

 3. WADY TOWARÓW, REKLAMACJA, RĘKOJMIA, ZWROTY

  1. HYDROPARTS ponosi odpowiedzialność za Towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami z zastrzeżeniami poczynionymi w umowie sprzedaży lub O.W.S. HYDROPARTS zastrzega sobie prawo dostawy innego Towaru o zbliżonych parametrach w przypadku zmiany dostawcy podzespołów/produktów, braku Towaru lub zmiany dostawcy/podwykonawcy Towarów firmy HYDROPARTS. 

  2. Reklamacje co do widocznych wad fizycznych powstałych wskutek transportu winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, w chwili odbioru bezpośrednio u przewoźnika i potwierdzone protokołem szkody, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy Towar w stanie dostawy do wglądu HYDROPARTS na każde jego wezwanie. Jeżeli Towar został używany, odpowiedzialność HYDROPARTS za wady towaru wygasa.

  3. Reklamacje ilościowe wynikające z błędnego załadunku Towaru winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w dniu rozładunku lub wydania towaru do HYDROPARTS pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji.

  4. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić HYDROPARTS niezwłocznie (nie później niż w 7 dni) od daty ujawnienia i nie dłuzej niż 15 dni pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy Towar w stanie dostawy do wglądu HYDROPARTS na każde jego wezwanie pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji.

  5. Zgłoszenie reklamacje należy zgłaszać do HYDROPARTS za potwierdzeniem odbioru niezwłocznie i na piśmie pod rygorem nieważności. Kupujący w ramach zgłoszonej reklamacji podaje następujące dane identyfikujące zakup wyrobów: data zakupu, numer/data oferty ostatecznej, numer faktury, powód reklamacji, lista zareklamowanych towarów wskazująca m.in. ich ilość oraz określa swoje roszczenie. W przypadku wyboru uprawnienia przysługującego w ramach gwarancji nabywca zobowiązany jest dostarczyć do HYDROPARTS dokument gwarancyjny.

  6. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w umowie sprzedaży oraz OWS terminach lub niedostarczenie wymaganych dokumentów, powoduje utratę przez nabywcę jakichkolwiek roszczeń wobec HYDROPARTS.

  7. Jeżeli zdaniem HYDROPARTS dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to HYDROPARTS zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy. Koszt ekspertyzy poniesie strona odpowiedzialna za powstanie szkody.

  8. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez HYDROPARTS, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji HYDROPARTS zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez HYDROPARTS dodatkowych wydatków, ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

  9. HYDROPARTS zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami Towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność HYDROPARTS z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność HYDROPARTS z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody HYDROPARTS.

  10. W pozostałych przypadkach przy zakupie nowych Towarów uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wydania Towaru. W przypadku Towarów używanych, powystawowych, regenerowanych rękojmia zostaje wyłączona.

  11. Gwarancja na Towary nowe obejmuje okres 12 miesięcy od dnia wydania Towaru. Gwarancja na Towary używane, naprawy i regeneracje obejmuje okres 1 miesiąca od dnia wydania Towaru.

  12. HYDROPARTS nie zapewnia przydatności danego Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez HYDROPARTS są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.

  13. Jeżeli Kupujący będzie utrudniał lub uniemożliwi załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez HYDROPARTS, wówczas traci on jakiekolwiek roszczenia wobec HYDROPARTS, a w szczególności HYDROPARTS jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami.

  14. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają: Towary z gumy, tj.: uszczelnienia, węże, itp., oraz pojedyncze elementy zestawów, Towary nieodpowiednio magazynowane przez Kupującego (zawilgocone, wysuszone, rdzawe, brudne, itp...), części i podzespoły elektryczne, Towary rozpakowane, Towary uszkodzone, Towary sprzedawane jako używane lub regenerowane.

  15. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji, itp.) lub na specjalne zamówienie Towar nie wadliwy nie podlega zwrotowi.

  16. W przypadku zwrotu Towaru niewadliwego Kupujący pokrywa koszt dostarczenia i zwrotu Towaru wyliczony przez HYDROPARTS jednocześnie HYDROPARTS obciąża Kupującego opłatą manipulacyjną z tytułu zwrotu w wysokości 20% wartości Towaru będącego przedmiotem zwrotu, jednak nie mniej niż 50 zł netto.

  17. Kupujący może zwrócić Towar spełniający warunki niniejszego O.W.S., nieużywany w oryginalnym opakowaniu, (nie otwierany) w przeciągu 10 dni od dnia wydania Towaru, po wcześniejszym uzgodnieniu: osobiście bądź przesyłką kurierską załączając:

   

  1. Kopię zakupu Towaru,

  2. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres E-mail,

  3. Powód zwrotu,

  4. Numer konta i adres banku.

    

  Na adres (UWAGA: przesyłki pobraniowe i wysłane na inny adres będą odrzucane):

  HYDROPARTS Sp. z o.o.

  ul. Hotelowa 41

  15-659 Białystok

  tel. 792918695

   

  HYDROPARTS po akceptacji zwrotu i wyliczeniu zwróci należną kwotę na podane konto bankowe w terminie 14 dni roboczych.

   

6.  INNE

 1. Na podpisane umowy przez HYDROPARTS mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

 2. HYDROPARTS zastrzega, że do sprzedaży towarów wg tzw. wagi teoretycznej, przy której ciężar towaru ustalany jest według jego objętości, przyjmuje się ciężar teoretyczny wg norm określających materiał i wartość rzeczywista może odbiegać od podanej.

 3. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym O.W.S.

 4. Dane osobowe uzyskane przez firmę HYDROPARTS od Kupującego mogą być przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z polityką prywatności HYDROPARTS. HYDROPARTS może udostępnić uzyskane od Kupującego dane osobowe do spółek zależnych lub agentów lub podwykonawców świadczących usługi dla HYDROPARTS, których siedziby mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w takim przypadku HYDROPARTS zapewnienia odpowiednią ochronę w celu zabezpieczenia danych osobowych. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z powyższymi zasadami.

 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.


HYDROPARTS Sp. z o.o.

Żadna część jak i całość treści zawartych na stronach internetowych HYDROPARTS Sp. J., nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody HYDROPARTS Sp. J. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części (także przekształconych) bez powyższej zgody stanowi naruszenie prawa i jest zabronione pod groźbą kary oraz może być ścigane prawnie.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.